ریور پوکر - برای ثبت نام کلیک کنید ثبت نام در بهترین سایت پوکر ایران - ریور پوکر

Countdown

[ux_banner height=”444px” bg=”8955″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.27)”]

[text_box]

COUNT DOWN ELEMENT

Add beautiful count downs anywhere on the site.

[ux_countdown size=”300″ bg_color=”rgba(0, 0, 0, 0.09)”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row]

[col span=”4″]

[title style=”center” text=”Primary Color”]

[ux_countdown size=”198″ color=”primary” day=”30″ time=”24:00″]

[/col]
[col span=”4″]

[title style=”center” text=”Dark Color”]

[ux_countdown day=”30″ time=”24:00″]

[/col]
[col span=”4″]

[title style=”center” text=”Light Color”]

[ux_countdown size=”200%” color=”light” day=”30″ time=”24:00″]

[/col]

[/row]
[row]

[col]

[ux_banner height=”600px” bg=”766″]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ animate=”fadeIn” position_x=”10″]

A Countdown Inside A Banner

[ux_countdown day=”30″ time=”24:00″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap]

[/col]
[col span=”6″ align=”center”]

[title style=”center” text=”Countdown as text”]

[ux_countdown style=”text” size=”91″ day=”30″ time=”24:00″]

[/col]
[col span=”6″]

[title style=”center” text=”Countdown as Clock”]

[ux_countdown color=”primary” day=”30″ time=”24:00″]

[/col]

[/row]

براي ثبت نام در سايت معتبر وان ايكس بت بر روي تصوير زير كليك كنيد
ایران پوکر آپ
دکمه بازگشت به بالا